Ùrzãdny pòdzélk Nordowi Kòreji

Ùrzãdny pòdzélk Nordowi Kòreji rokù je zòrganizowóny w trzech hierarchicznëch równiach. Wiele z jednotów mô swòją równoznaczëznã w systemie Pôłniowi Kòreji. Na nôwëższi sztãpniu je dzewiãc prowincëjów, dwa direktno rządzony gardë ë trzë specjalné ùrzãdné òbéńdë. Dali, na drëdzi równi są gardë, krézë, dzelnice ë distriktë. Ne slédne są dali dzeloné na trzëcy równi w gardczi, sąsedztwa, wse ë robòtnicze distriktë.

Kôrta Nordowi Kòreji w pòdzélkã drëdżi równi

Trzërówniowô ùrzãdnô systema brëkòwónô w Nordowi Kòreji òsta zabédowóno przez Gim Il Sunga w 1952 rokù jakno part masowi restrukturizëcëji môlowégò rządku. Przódë w ùżëcym bëła wielorówniowò systema juwerna do ti wcyg brëkòwòny w Pôłniowi Kòreji.

Pierszô równiôEditëjë

Dzewiãc prowincëjów (Do; 도, 道) wëchòdaje ze zwëkòwich prowincëjów Kòreji, ale òstałë dali pòdzéloné pò rozpadniãcym kraju. W jich skłôd wchôdają gardë, pòzagardowi môlë, górsczé òbéńdë. Dwa gardë administrowóné przez rząd (Chikhalsi; 직할시, 直轄市) to wiôldżé metropòlie òdłączone òd jich dôwnëch prowincëjów. Sztërë pòstãpné gardë bëłë rządzoné direktno przez rząd w przeszłoscë, ale terôz są abò znowa sparłączoné ze swòjima prowincëjama abò jinaczi zòrganizowóné.

Trzë specjalno administrowóné òbéńdë òstałë ùsadzoné w 2002 rokù dlô rozwiju wespółrobòtë z Pôłniową Kòreją ë jinëma państwama. Jedna z nich Specjalnô Òbéńda Sinŭiju òsta wëkreòwónô do scygniãcô chińsczich jinwesticëjów, ale jesz nie òsta zrëszonô. Ne specjalné òbéńdë ni mają znónëch dzélów drëdżi czë trzecy równi.

Drëgô równiôEditëjë

Nôczãscy wëstãpiwô tuwò kréz (Kun; 군, 郡), mni zùrbanizowóny môl w prowincëji abò direktno rządzony gard. Distriktama z nôwikszim karnã lëdzy są gardë (Si; 시, 市), ë gard Nampho jakò specjalny gard (T'ŭkkŭpsi; 특급시, 特級市). Niechtërné prowincëje mają jesz dwa ôrtë distriktów (Ku, Chigu).

Gardë direktno administrowóné przez rząd są òrganizowóné w dzelnice (Kuyŏk, ekwiwalent dlô pôłniowòkòrejańsczégò Gu).

Trzecô równiôEditëjë

Mni zalëdzoné partë gardów ë krézów òrganizowóné są we wse (Ri). Gardr pòdzéloné są na sąsedztwa (Dong), a zamieszkałe przez wiele lëdzy partë krézu zwóné są gardkama (Ŭp). Niechtërné krézë mają téż robòtnicze distriktë (Rodongjagu).

ProwincëjeEditëjë

Specjalno Administrowóné ÒbéńdëEditëjë

Direktno Rządzoné GardëEditëjë

  • Direkto Rządzony Gard P'yŏngyang (P'yŏngyang Chikhalsi; 평양 직할시; 平壤直轄市)
  • Direkto Rządzony Gard Rasŏn (Rajin-Sŏnbong) (Rasŏn (Rajin-Sŏnbong) Chikhalsi; 라선 (라진-선봉) 직할시; 羅先 (羅津-先鋒) 直轄市)

Przóde Direktno Rządzoné GardëEditëjë

  • Gard Ch'ŏngjin (청진시; 淸津市) terô part prowincëji Nordowé Hamgyŏng.
  • Gard Hamhŭng (함흥시; 咸興市) terô part prowincëji Pôłniowé Hamgyŏng.
  • Gard Kaesŏng (개성시; 開城市) terô part prownicëji Nordowé Hwanghae.
  • Specjalny Gard Namp'o (Namp'o T'ŭkkŭpsi; 남포 특급시; 南浦特級市) terô part prowincëji Pôłniowé P'yŏng'an.