Danowi nożëcznik (Loxia curvirostra L.) – to je môłi ptôch. Ten łëzgôcz żëwi sã semionama danë. Òn mòże żëc na Kaszëbach.

Danowi nożëcznik - òna

Bùtnowé lëncziEditëjë