Réda to je rzéka dłużawë 45 km. Òna wpłiwô do Pùcczi Hôwindżi. W ni mòże żëc lasfór.

Mòst na Rédze

Bùtnowé lënczi edicëjô

 
Commons
Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
Réda (rzéka)