ArtikelEditëjë

Artiklã w Wikipediji mianëjemë starnã chtërnô je równoznaczëną hasła w tradicëjny encyklopediji. Artikel mô wërazny titel ë òpisywô jaczi kònkretny pòchwôt. Artiklama nie są starnë ùjednoznacznieniô, diskùsëjné, aùtomatno generowóné lëstë (np. Specjalnô:Recentchanges (Slédné edicëje), Specjalnô:Listusers (Lësta brëkòwników), ëtd.)

Kònflikt edicëjiEditëjë

Mô plac, czej dwie òsobë równoczasowò robią nad jedną starną. W taczim przëtrôfkù soft-wôra Wikipediji pòkôzywô drëdżé edicëjné òkno z wëraznym zaznaczenim zmian dokònónëch przez drëdżégò aùtora, a téż blokùje mòżlëwòtã zapisaniégò edicëje òbù aùtoróm. Nôslédno je nót sparłãczëc zmianë dokònóné przez òbù aùtorów, a przë tim jeden z nich mùszi sã wëcopac z edicëji.

NPOV (Neùtralny pąkt zdrzeniégò)Editëjë

Je to skrodzëna òd "Neutral Point Of View", to je òglowi reglë, że artikle Wikipediji darwają miec swiatopòzdrzatkòwò neùtralny charakter. Zdrzë: Neùtralny pąkt zdrzeniégò

PrzeczerowaniéEditëjë

Ga jistnieją dwa alternatiwné miona jednégò artikla (np: Kaszëbë ë Kaszëbskô), na jedny ze starnów rëchtëjemë aùtomatné przeczerowanié do drëdżi. Robimë to przez wpisónié do starnë przeczerowaniô tekst #REDIRECT [[Włôscëwô starna]]

Rëmnota mionówEditëjë

Métel klasyfikacëji starnów w Wikipediji. Meritoriczné artikle słëchają òglowi rëmnoce mionów, chtërnô ni mô gwôsnégò miona. Króm tegò Wikipedijô òbsôdô pôrã specjalnëch rëmnotów: Wikipedijô (starnë ò sómi Wikipediji), Wikipedista (priwatné starnë wikipedistów), Specjalnô (starnë generowóné aùtomatno), Diskùsëjô (diskùsëjné starnë) ôs Diskùsëjô_Wikipedije (diskùsëjné starnë ò rëmnoce Wikipedijô). Zdrzë Wiki:Rëmnota_mionów

SerotaEditëjë

Starna abò lopk, do chtërnégò nie òdwòłëje sã niżódnô jińszô starna. To mògą bëc hasła ùtworzoné bez łączbë z jińszima hasłama, "niechóné" diskùsëjné starnë ôs graficzné lopczi, zapisóné bez nótnoscë abò òstawioné pò rëmónëch starnach.

StarnaEditëjë

Apartnô téma w Wikipediji. Starnama w Wikipediji są artikle, diskùsëjné starnë, dokùmentacëjô soft-wôrë, ëtd.

Starna diskùsëjiEditëjë

Starna namienionô diskùsëji ò artiklu. Starnë diskùsëji są aùtomatno dołącziwóné do kòżdégò artikla Wikipedije. Zgrôwã nych starnów je ùnikanié sztridów ë kòmentarów w teksce artiklów.

Starna ùjednoznacznieniôEditëjë

Jeżle titel jaczégò artikla je taczi sóm jak jińszégò artikla (np. Norda), jistnieje nótnosc zrëchtowaniô starnë, na chtërny mdą blós òdwòłania do włôscëwëch hasłów (np. Norda (cządnik) ë Norda (czerënk)). Zdrzë: Wiki:Starnë ùjednoznacznieniô

Starna brëkòwnikaEditëjë

Priwatnô starna brëkòwnika. Starna je zrëchtowónô aùtomatno pò zaregistrowanim sã w Wikipediji. Editowac jã mòże kòżdi (nié blós ji majicel), chòcô jistnieje zwëk, że nie ingerëje sã w zamkłosc priwatnëch starnów jinszëch òsób. Przez diskùsëjną starnã pòdłączoną do priwatny starnë jidze letkò kòntaktowac sã z brëkòwnikã.

Tzw. "Ùzémk" (Stub)Editëjë

Starna, chtërnô zamëkô w se blós baro lakòniczną definicëjã pòchwatu. Je to zachãcba do rozwicégò ny témë. Zdrzë: Regle twòrzeniégò ùzémka (wstãpny wersëje artikla)

Edicëjnô wòjnaEditëjë

Edicëjnô wòjna je bezùstónkòwim, wzójnym pòprawianim tekstu artikla, przez dwùch (abò wicy) aùtorów, chtërny nie są w sztãdze zgòdzëc sã na pòspólné stanowiszcze. W taczim przëtrôfkù, przë dóńcym do "złotégò strzodka" nôczãscy pòmògô stosowanié neùtralnégò pòzdrzatkù, a z technicznëch métlów - diskùsëjnô starna henëtnégò artikla.

BrëkòwnikEditëjë

Wespółaùtora abò kòrektora artiklów Wikipediji. Zdrzë: Specjalnô:Listusers

WikizacëjôEditëjë

Wikizacëjô òznôczô zmianã zwëczajnégò tekstu na tekst ze specjalnyma znacznikama brëkòwónyma przez Wikipedijã. Nôwôżniészé je wstôwianié hipertekstowëch lënków do jińszich starnów w Wikipediji. Zdrzë: Twòrzenié lënków w Wikipediji ë Fòrmatowanié tekstu w Wikipediji.