Ùdmùrcjô
Udmurt03.png

Ùdmùrcjô – repùblika w Rusczi Federacëji na terenie Eùropë. Tu wiele lëdzy gôdô ùdmùrcczim jãzëkiem.

Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.