Chalëpë abò Chałëpë (pl. Chałupy) - môlowòsc w gminie Wiôlgô Wies. Òna je nad Bôłtã na Kaszëbach, w pòrénkòwi Pòmòrsce. Administracëjnô słëchô do pùcczégò krézu. Òb lato tu òrganizowóné są "Kaszëbsczé Bôtë pòd Żôglama". Dosc krótkò Chalëpów je Kùsfeld.

Kòscół
Wiôlgòwiesczi herb
Kraj Bôłtu
A-speed ( Oudega (W.).jpg

Bùtnowé lëncziEditëjë