Òtemkni przédné menu

Universidade Estadual de Feira de Santana

Universidade Estadual de Feira de Santana

Universidade Estadual de Feira de Santana (Ùniwersytet Feira de Santana) je wôżnym môlã dlô rozwiju nôùczi òd 1976 rokù.

Òbaczë téż:Editëjë

Bùtnowé lëncziEditëjë