Òtemkni przédné menu

Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais (Ùniwersytet Minas Gerais) je wôżnym môlã dlô rozwiju nôùczi òd 1927 rokù.

Òbaczë téż:Editëjë

Bùtnowé lëncziEditëjë