Òtemkni przédné menu

Hewò je zestôwk czãsto zadôwónëch spòdlowich pëtaniów ë òdpòwiesców na témã kaszëbsczi Wikipediji.

Jeżle nie jes w sztãdze nalezc òdpòwiescë na swòjé pëtanié na ti starnie, pòszëkôj ji tuwò: Wiki:Pòmòc, Wiki:Regle ôs tuwò: Wiki:Terminologijô.

Mòżesz téż na starnie: Wiki:Pëtania zaczinajków zadac nama jaczé pëtanié, na chtërné jindze grãdo Cë bëło nalezc òdpòwiesc. Mdzemë mielë starã òdpòwiedzec na to nôlepi jak le rozmiejemë.

Spisënk zamkłoscë

Òglowé pëtaniaEditëjë

Co to je Wiki?Editëjë

Wiki je zbiérnicą internetowëch starnów, chtërné kòżdi internaùta mòże òbzerac ë editowac. Sygnie kliknąc lënk Edicëjô abò Edicëjô tekstu ti starnë abò jaczi jińszi chtëren sugerëje òtemkniãcé òkna edicëji. Wikipedia je jednym z przikładów Wiki.
Zdrzë téż: Wiki:Dlô kògò namienionô je Wiki, ôs Wiki:Czim Wikipedia nie je.

Jaczi je zgrôw Wikipediji?Editëjë

Ùtwòrzenié darmòwi encyklopediji przez wespółrobòtã wszëtczich dobrowòlników. Wikipedia w zamëszlënkù mô bëc nôwikszą w historëji encyklopediją, chtërnô mdze wiarëwôrtnym ë akùrôtnym zdrojã informacëji. Zdrzë téż: Wiki:Ò Wikipediji

Czedë Wikipedia wësztartowa?Editëjë

Pierszô Wikipedia (anielskòjãzëkòwô) wësztartowa 15 stëcznika w 2001 rokù. Wczasniészô wersëjô Wiki bëła przez krótczi czas przëstãpnô na serwérze Nupedia.com (òd 10 stëcznika).

Pòmòrskô /kaszëbskô Wikipedijô òsta zrëszónô 1 łżëkwiata w 2004 rokù.

Chto je majicelã Wikipediji?Editëjë

To je richtich zajimné pëtanié. Majicelã serwera, domenë ôs ùstawù starnów je Bomis, Inc. Artikle wikipedistów są pùblikòwóné wedle licencëji GNU FDL ë słëchają materiałóm ôrtu Open Content (Ôpen-zamkłosc). Ni mòże tej rzec, że majicelã artiklów Wikipediji je Bomis. Zdrzë téż Wikimedia, Wiki: Aùtorsczé prawa.

Chto je òdpòwiedzalny za artikle pùblikòwóné w Wikipediji?Editëjë

Wszëtczé wikipediscë! Jinaczi mówiącë, je to òdpòwiedzalnota zdrëszënë. Gwësnô wielëna autorów rozwijô różné partë ti ùdbë ë kòżdi mòże zrobic to, co trzimô za pasowné. Nie wëłączającë Ce! Przede wszëtczim je wôrt wiedzec jak pisac artikle (dobrze je téż miec swiądã tegò, co sã pisze).

Mòżesz ùzdrzec, chto slédnô pòprôwiał jaczi tekst, przez klikniãcé lënkù Historëjô starnë w dole kòżdégò artikla. Wdôrzë, że jeżle ùzdrzesz zmiłczi w pòslédny aktualny wersëji artikla ë jich nie pòprôwisz, tej bierzesz na se wespółòdpòwiedzalnotã za jich jistnienié! Jeżle nie jes gwës materiału, chtëren pùblikùjesz, dodôj kòmentar na diskùsjowi starnie redagòwónégò przez Ce artikla - do te je nót wëbrac Diskùsëjô z menu z bokù abò z górë starnë. Kòżdô starna mô swòją diskùsjową "pòdstarnã" (gwësno, że diskùsjowé starnë ni mają ju swòjëch "pòdstarnów"), bë ùmożlëwic przediskùtowanié problemë z jińszima wikipedistama. To baro pòmôgô w rëchłim rëmòwanim zmiłków, niedokładnotów ôs nieakùrôtnëch sfòrmùłowaniów ë je wenerowóné przez jińszëch wikipedistów.

Pëtania ò brëkòwanim WikipedijiEditëjë

Chto mòże brëkòwac Wikipedijã?Editëjë

Kòżdi ë do te darmôk.

Czë jô mògã cëtowac artikle Wikipediji?Editëjë

Jo, pòd warënkã pòdaniégò zdroju. Dejade, je nót wdôrzëc, że cëtowanié nie òznacziwô przepisëwaniô całich artiklów, a leno jich krótczich wëjimków. Zdrzë téż: Wiki:Aùtorsczé prawa

A jeżle jô chcã wëzwëskac całi artikel?Editëjë

Tedë mùszisz gò òbjic licencëją GNU FDL.

Jak mòże nalezc jaczi artikel w Wikipediji?Editëjë

Brëkùjącë pòle Szëkba, ù górë ë w dole kòżdi starnë. Barżi pòdrobno na: Wiki:Szëkba

Pëtania ò bëtnictwie w prôcë WikipedijiEditëjë

Chto mòże bëtnic w pisanim artiklów do WikipedijiEditëjë

Kòżdi chto chce, pod warënkã, że mdze to robił rozëmno ë mdze trzëmôł sã reglów.

Na jaczi ôrt jô mògã wniesc swój dokłôdk?Editëjë

Przez zakładanié nowëch ôs editowanié ju jistniejącëch artiklów (pòdrobné informacëje nalézesz tuwò), reklamã ë promocëjã (zdrzë: Wiki:Promocëjô Wikipediji) ë na wiele jińszëch ôrtów.

Dlôcze jô bë miôł chcec wnosëc swój dokłôdk?Editëjë

Bò jednym z nôprostszëch spòsobów zwëskóniégò wikszi tëlkòscë informacëji z Wikipediji je wpisanié tegò, co sã wié. Czãsto sygnie jedno (leno rozëmné) zdanié, bë kòmù jińszémù zachcało sã rozwic nã témã.

Zdrzë téż: Wiki:Dlôcze Wikipedia je nadzwëkòwô.

Dze mòże pòdiskùtowac ò Wikipediji?Editëjë

Nôlepi na starnie Diskùsëjô:Przédnô starna. A jeżle chcesz diskùtowac ò jaczim gwësnym artiklu, to nôlepi na diskùsjowi pòdstarnie tegò prawie artikla.

Jô móm miliónë trëchlënów jeżle jidze ò koncepcëjã Wikipediji. Ë nie wiém czë móm traktowac ną ùdbã pòwôżno?Editëjë

Mómë na to parôt òdpòwiesc, le je òna dosc òbsyżnô. Zdrzë: Wiki:Najô òdpòwiesc na kritikã

Zaòstałé pëtaniaEditëjë

Jak brëkòwac kaszëbsczé nôrodné lëtrë (sztriszczi)?Editëjë

To je dosc skòmplikòwónô problema.

Driver (czerownô programa) do kaszëbsczi klawiaturë dlô Windows NT4/2000/XP je do zladowaniégò z pòdstarnë "Zasoby Kaszubsko-Pomorskie".

Wicy ò pisanim w kòmpùtrach pò kaszëbskù przëczëtôsz w bùtnowëch dostónkach: http://www.kaszubia.com/kasz/komputre/kaszebsczi_html.htm

Jak ilustrowac artikle?Editëjë

Métel 1:
Jeżle òbrôzk je na bùtnowim serwerze, je nót pòdac leno jegò URL-adresã.

Na przëmiar òbrôzk:

http://meta.wikipedia.org/upload/e/eb/Fentanyl.png;

òstôł tuwò ùmôlóny przez wpisanié:

http://meta.wikipedia.org/upload/e/eb/Fentanyl.png

Merk

  • Nie darwómë lënkòwac do bùtnowëch dostónków na jińszëch serwerach jeżle ni mómë tam dopùscënkù ôs prawa do nëch lopków!

Métel 2:
Da téż mòżlëwòtã wladowac òbrôzk na wiki-serwer z pòmòcą przërëchtënkù na sztremelkù z lewi starnë: Wladënk lopka, a nôslédno ùmôlëc gò na starnie przez wpisanié na zôczątkù np.:

<table align=right><tr><td>
[[òbrôzk:Moj_lopk.jpg]]</td></tr>
<tr><td><center>'''Òpisënk'''</center>
</td></tr></table>


Merk

  • Òbrôzczi ë wszelajaczé lopczi wladowëwóné na serwer Wikipediji ni mògą naruszëwac nikògò aùtorsczich praw.
  • Wiedno mòże wëzwëskac lëstã graficznëch dostónków Public Domain.
  • Wdôrzë ò òpisanim zdroju pòchòdzënkù ilustracëji na starnie òpisënkù òbrôzka (w pòlu "òpisënk òbrôzka" òbczôs wladënkù abò pòzni przez edicëjã starnë chtërnô òtmëkô sã pò klikniãcym na òbrôzk).

Ni mògã zapisëwac starnówEditëjë

Pëtanié: nie jem w sztãdze zapisëwac starnów (abò starnów wëżi gwësny wiôlgòscë), chòc nie jem zablokòwóny. Króm te, móm bezproblemòwi dopùscënk do internetu. Mogã czëtac starnë, òbzerac òbrôzczi, sélac pòcztã, brëkòwac FTP ëtd.
Òdpòwiesc: Jiwer mòże bëc sprôwką Twòjegò dowòznika internetu, wëslë mù lëst z zapëtanim. Spëtôj gò czë ni mô òn ùstawioné proxy na taczi ôrt, że blokùje wësélanié wikszëch tëlkòsców pòdôwków metodą POST. Jeżle brëkùje òn serwera proxy squid tedë paraméter kònfigùracëji nazéwô sã request_body_max_size. Jeżle pòkazéwô sã jakô informacëjô ò fele, tej wstôw jã całą do lëstu, òsoblëwò tedë, czej zamëkô w se słowò squid.

Móm pëtanié, na chtërné nie jem dostôł òdpòwiescë we FAQEditëjë

Mòżesz je zadac na starnie Wiki:Pëtania zaczinajków, a më gwësno chtos spróbùje Cë òdpòwiedzec.

Merk! Jeżle jes zaczinajk, przeczëtôj téż: