Gmina Lëpińce

gmina w bëtowsczim krézu

Gmina Lëpińce (pòl. Gmina Lipnica) to je wieskò gmina w bëtowsczim krézu, w pòmòrsczim wòjewództwie. Czedës to bëła Gmina Lëpnica.

Herb gminë

Tuwò mieszkô wiãcy jak 5 tësąców lëdzy.


Lëteratura edicëjô

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.