Mozilla Firefox 48 na Linux Mint

Òglowô wëdowiédzôEditëjë

Internetowi przezérnik (w skrodzëni przezérnik) je kòmpùtrową soft-wôrą, brëkòwóną do òbzéraniô wszelejaczich zamkłoscë - przédno równak do wëskrzëwaniégò starn internetowich.

Przezérnik òpisywôł na zaczątkù (an. to browse) blós brëkòwónié elemeńtów nawigacëji (do przódkù, nazôd...) do czëtaniégò tekstów. Póznié óstało rozszérzóné jegò znaczenié przez zadostanié sã hipertekstu (lënkù), jesz póznié przez doszłô mòżnota òbzéraniô òbrôzków, jaż do dzysdniowégò znaczeniégò z jegò wielefùnkcëjnotą.

Òkòma rozszérzeniégò pòdtrzëmëwónych lopkòwich fòrmatów, òstałë téż rozszérzóné fùnkcëje przezérników. Takno wspiérają dzysdniowé przezérniczi òkòma HTTP midzë jinima téż protokòłë FTP ë Gopher, òb to jidze dzysô przezérnikama zladowac programë czë téż wszelejaczi lopczi.

Ôrtë przezérnikówEditëjë

Gôdômë ò tekstowich ë graficznich przezérnikach.

Tekstowé przezérniczi rozmieją przedstôwiac ë interpretowac blós prosté tekstë ë tekstowé fòrmôtë jakno HTML abò XML. Czãsto dôwają téż mòżnota zapisënkù grafik, czë téż jejich óbzéranié w bùtnowé soft-wôrze. Tekstowé przezérniczi są baro zdatne dlô slepich ë lëchò widzących brëkòwników Internetu.

Przëmiarë: Lynx, Links, w3m

Graficzné przezérniczi są nóbarżé rozkòscërzóne ë brëkùją jakno spòdlé òpiartegò na GUI (an. Graphical User Interface) (n.p. Unix z X11, Macintosh, czë Windows) òperatné systemë. Pòkaziwują òne kòmpleksowë internetowé starnë, z grafikama, tekstã ë Pluginsama.

Przemiarë: Internet Explorer, Mozilla, Opera, K-Meleon

Spisënk przezérników pòdług platfòrmEditëjë

WieleplatfòrmòwéEditëjë

Dlô Unixa ë òdprowôdnychEditëjë

Dlô WindowsaEditëjë

Dlô MacintoshaEditëjë

Dlô AmidżiEditëjë

Dlô AtariEditëjë

Bùtnowé lëncziEditëjë